USIS Consulting hỗ trợ những gì?

USIS Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kinh doanh đo may cho mỗi khách hàng phù hợp theo từng giai đoạn khác nhau:

1. Thông tin, hướng dẫn cơ bản cho bước chuẩn bị ban đầu:

USIS Consulting hỗ trợ nắm bắt thông tin chung để ra quyết định liên quan đến kinh doanh và đầu tư tại nước ngoài

2. Chọn lựa, nắm bắt thông tin để đầu tư hay xâm nhập thị trường:

USIS Consulting thiết kế các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kinh doanh đo may theo yêu cầu khi khách hàng có ý định rõ ràng, sẵn sàng đầu tư hay kinh doanh tại nước ngoài

3. Hỗ trợ tích cực để đầu tư hay phát triển kinh doanh

USIS Consulting làm đại diện hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tích cực, chuyên sâu để khách hàng đầu tư và phát triển kinh doanh thành công tại nước ngoài

Tin khác